Jiu-Jitsu Instructors

Frank Dees

IBJJF and JJGF Certified

Brazilian Jiu Jitsu Black Belt

Frank Dees has 30 years of Martial Arts training including Shito-Ryu Karate, Judo, Aikido, Thai Boxing, wrestling, MCMAP, and is a Black Belt in Brazilian Jiu-Jitsu…